Uslovi korišćenja

1) Uslovi korišćenja

Pristupanjem ovoj internet stranici prihvatate uslove I odredbe korišćenja ove internet lokacije, u skladu sa svim važećim zakonima i propisima i saglasni ste da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, pristup I korišćenje ove internet lokacije vam je zabranjeno zabranjeno. Materijali sadržani na ovoj veb stranici zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima.

2) Upotreba licence

a) Dozvola je data za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacije ili, o softveru) sa veb lokacije LOGATE-a, samo za ličnu, nekomercijalni upotrebu. Ovo je izdavanje licence, a ne prenos vlasništva, ne možete:

modifikovati ili kopirati materijale;

koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);

pokušati da dekompajlirate ili izvršite reverzni inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na veb lokaciji LOGATE;

uklonite bilo koje autorsko pravo ili bilo koje druge autorske napomene I zapise sa materijala; ili

prenesete materijale drugoj osobi ili ih istaknete na bilo kom drugom serveru.

b) Ova licenca automatski prestaje da važi u slučaju kršenja nekog od ovih ograničenja, a LOGATE je može ukinuti u bilo kom trenutku. Po završetku pregleda ovih materijala ili po prestanku važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu, bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

3) Izjava o odricanju od odgovornosti

Materijali na veb lokaciji LOGATE pružaju se „KAKVI JESU“. LOGATE ne daje nikakve garancije, izričite ili podrazumijevane, i ovim putem se odriče i negira sva druga jemstva, uključujući, a ne ograničavajući se na, podrazumijevane garancije ili uslove za trgovačku upotrebu, podobnost za određenu namjenu ili povredu intelektualne svojine ili drugu povredu prava. Dalje, LOGATE ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, mogućim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svojoj internet stranici ili na bilo koji drugi način koji se odnosi na takve materijale ili na bilo koju internet lokaciju koja je povezana sa ovom internet lokacijom.

4) Ograničenja

LOGATE ili njegovi dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, a ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka podataka ili profita ili zbog prekida poslovanja) koja nastane usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala sa Internet stranice LOGATE-a, čak ni ako je LOGATE ili ovlašćeni predstavnik LOGATE-a usmeno ili pismeno obaviješten o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja podrazumijevanih garancija ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ova ograničenja se možda neće odnositi na vas.

5) Revizije i greške

Materijali koji se pojavljuju na veb lokaciji LOGATE mogu da sadrže tehničke, tipografske ili fotografske greške. LOGATE ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovoj veb lokaciji tačan, potpun ili aktuelan. LOGATE može da izvrši izmjene u materijalima koji se nalaze na njegovom veb mjestu u bilo kom trenutku bez najave. LOGATE se, međutim, ne obavezuje da će ažurirati materijale.

6) Veze

LOGATE nije pregledao sve stranice povezane na njegovu Internet stranicu i nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve povezane lokacije. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumijeva odobravanje stranice LOGATE. Korišćenje bilo koje takve povezane veb stranice je na sopstveni rizik korisnika.

7) Izmjene uslova korišćenja stranice

LOGATE može revidirati uslove korišćenja za svoju internet stranicu u bilo kom trenutku bez najave. Korišćenjem ove internet stranice pristajete na obavezivanje tada važećom verzijom ovih Uslova i odredbi korišćenja.

8) Mjerodavno pravo

Bilo koji zahtjev koji se odnosi na veb stranicu LOGATE-a regulisaće se zakonima države Crne Gore, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

 

Pravila privatnosti

Vaša privatnost nam je veoma važna. Shodno tome, razvili smo ove smjernice kako biste razumjeli kako prikupljamo, koristimo, komuniciramo, otkrivamo i koristimo lične podatke. U sljedećem prikazu navodimo našu politiku privatnosti.

Prije ili u vrijeme prikupljanja ličnih podataka, navešćemo svrhe u koje se informacije prikupljaju.

Prikupljaćemo i koristićemo lične podatke isključivo sa ciljem da ispunimo one svrhe koje smo odredili kao i za druge kompatibilne svrhe, osim ukoliko ne dobijemo saglasnost dotičnog pojedinca ili ako to zahtijeva zakon.

Lične podatke ćemo zadržati samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje navedenih ciljeva.

Lične podatke prikupljaćemo zakonitim i legitimnim sredstvima i, prema potrebi, uz znanje ili saglasnost dotičnog pojedinca.

Lični podaci treba da budu relevantni za svrhe u koje će se koristiti i, u mjeri u kojoj je to potrebno za te svrhe, treba da budu tačni, potpuni i ažurni.

Lične podatke ćemo zaštititi razumnim zaštitnim mjerama protiv gubitka ili krađe, kao i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, kopiranja, zloupotrebe ili modifikovanja.

Kupcima ćemo učiniti dostupnim informacije o našim smjernicama i praksi u vezi sa upravljanjem ličnim podacima.

Posvećeni smo poslovanju u skladu sa ovim principima kako bismo osigurali zaštitu i održavanje poverljivosti ličnih podataka.

 

Ugovor o licenci i softverski paketi Logate-a

MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O KORISNIČKOJ LICENCI PRIJE KORIŠĆENJA BILO KOJE VRSTE SOFTVERA IZ LOGATE-A. PRATEĆE VERZIJE SOFTVERSKIH PAKETA LOGATE-A DOSTUPNI SU VAM PREMA USLOVIMA OVOG UGOVORA O KORISNIČKOJ LICENCI („EULA“ – Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika. KLIKOM NA DUGME „PRIHVATI“ ILI POSTAVLJANJEM ILI KORIŠĆENJEM SOFTVERA LOGATE-A BEZ OBZIRA NA MEHANIZAM DOSTAVE, PRIZNAJETE DA STE PROČITALI USLOVE KORIŠĆENJA, DA ISTE RAZUMIJETE I DA STE PRISTALI NA NAVEDENE OBAVEZE. POJEDINAC KOJI POSTUPA U IME ORGANIZACIJE ILI LICA IZJAVLJUJE DA ON/ONA IMA OVLAŠĆENJA DA ZAKLJUČI UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM U IME TE ORGANIZACIJE ILI LICA. AKO NE PRIHVATITE ODREDBE I USLOVE OVOG UGOVORA, NE KLIKAJTE DUGME „PRIHVATI“ I NE SMIJETE KORISTITI SOFTVERSKI PROGRAM LOGATE-A. OVAJ UGOVOR O KORISNIČKOJ LICENCI NE PRUŽA BILO KOJA PRAVA NA PROFESIONALNE USLUGE LOGATE-A KAO ŠTO SU PODRŠKA, ODRŽAVANJE SOFTVERA, ISPRAVKE GREŠKI, AŽURIRANJE I NADOGRADNJA.

1) Davanje dozvola

Podložno sljedećim uslovima, Logate d.o.o. („Logate“) daje vam međunarodnu licencu za kopiranje i pokretanje binarne verzije softverskih paketa Logate („Proizvod“). Proizvod može sadržati više softverskih komponenti nezavisnih proizvođača, uglavnom licenciranih pod različitim licencama Otvorenog koda (Open Source). Ugovor o licenci za svaku komponentu softvera koju je proizvela treća strana nalazi se na samim komponentama. Ova EULA odnosi se isključivo na Logate-ov zaštićeni softver i kolektivni rad koji čini Proizvod i ni na koji način ne ograničava vaša prava dodijeljena pod uslovima licenciranja bilo koje komponente treće strane.

2) Prava intelektualne svojine

Kombinovan rad koji čini Proizvod predstavlja kolektivno djelo koje je organizovao Logate i zajedno sa vlasničkim softverom Logate-a zaštićen je zakonom o autorskim pravima i drugim važećim zakonima. Ovim su zadržana sva prava, uključujući prava intelektualne svojine, koja nisu izričito dodijeljena ovim EULA-om. Ne možete modifikovati ili mijenjati proizvod na bilo koji način, posebno ne smijete ukloniti ili izmijeniti bilo koji zaštitni znak, logotip, autorsko pravo ili drugo vlasničko obavještenje u ili na proizvodu. Ova EULA vam ne daje nikakvo pravo da koristite zaštitne znakove, znakove usluga ili logotipe kompanije Logate ili drugih davalaca licence.

3) Distribucija

Ova EULA vam ne dozvoljava distribuciju softvera Logate. Možete izvršiti komercijalnu preraspodjelu softvera Logate samo ako je to dozvoljeno posebnim pismenim ugovorom sa kompanijom Logate kojim se odobrava takva komercijalna preraspodjela.

4) Raskid

U slučaju kršenja ovog Ugovora, licence koje su vam dodijeljene na osnovu istog prestaju da važe odmah i bez obavještenja, dok sve ostale odredbe ovog Ugovora nastavljaju da važe. Po prestanku važenja EULA ugovora, morate uništiti sve kopije Proizvoda u vašem posjedu ili kontroli.

5) Ograničenja garancija

PROIZVOD JE PREDSTAVLJEN „KAKAV JESTE“ I BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMJEVANE ILI ZAKONOM PREDVIĐENE KOJA SE ODNOSI NA PROIZVOD. LOGATE NE GARANTUJE DA ĆE PROIZVOD BITI BEZ GREŠKE, DA ĆE RADITI NEPREKIDNIM TOKOM, DA ĆE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, DA JE ONAKAV KAKO JE OPISANO U DOKUMENTACIJI ILI DA JE USKLAĐEN SA ZAKONSKIM REGULATIVAMA. U MJERAMA DOZVOLJENIM ZAKONOM, LOGATE- SE POSEBNO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH GARANCIJA ZA PRODAJU, KRŠENJE ILI SPOSOBNOST ZA ODREĐENU SVRHU. Ova garancija se odnosi samo na onu stranu koja kupuje pretplatne usluge ili naručuje profesionalne usluge za Proizvod od kompanije Logate.

6) Ograničenja odgovornosti

LOGATE NI U KOM SLUČAJU NEĆE ODGOVORITI ZA BILO KOJU DIREKTNU, POSREDNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI, PREKID KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PODATAKA, TROŠAK POKRIVĆA KOJI SU PROISTEKLI IZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE PROIZVODA ILI BILO KOG DRUGOG PRAVA NAVEDENOG OVDJE, BILO DA SE RADI O KRŠENJU UGOVORA ILI NEODGOVORNOM PONAŠANJU, UKLJUČUJUĆI GRUBU NEPAŽNJU, ČAK I KADA JE LOGATE-U NAJAVLJENA MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. U NAJVEĆOJ MJERI PREDVIĐENOJ AKTUELNIM ZAKONOM, VAŠI JEDINSTVENI I EKSKLUZIVNI PRAVNI LJEKOVI NA OSNOVU OVOG UGOVORA PREDSTAVLJA PRESTANAK KORIŠĆENJA PROIZVODA.

7) Razno

Ukoliko se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra neispravnom ili nesprovodivom, preostali djelovi će u potpunosti ostati na snazi. U slučaju neslaganja ili sukoba, na ovaj Ugovor primjenjivaće se zakoni države Crne Gore, bez obzira na bilo koje odredbe o koliziji zakona. Na ovaj Ugovor se neće primjenjivati Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.